Privacy Statement

Hekos Oriental Food BV gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van haar klanten en de bezoekers van haar website. In onze privacyverklaring leest u precies welke gegevens Hekos Oriental Food BV voor welke doeleinden verwerkt.

PRIVACY-VERKLARING

Hekos Oriental Food BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.hekos.nl                                                                                                                                                  Middelmoot 7                                                                                                                                                     1721 CZ Broek op Langedijk +31 226 315866.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hekos Oriental Food BV informeert u hierbij over de wijze waarop wordt omgaan met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, zowel van u als klant van Hekos als van u als bezoeker van onze website.

Hekos Oriental Food BV verwerkt in het kader van haar dienstverlening (verkoop van onder meer oriëntaalse snacks)  persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hekos Oriental Food BV is daarmee verwerkingsverantwoordelijke. Hekos Oriental Food BV kan  zonder verstrekking van persoonsgegevens geen uitvoering geven aan een opdracht.

Hekos Oriental Food BV ontvangt gegevens met betrekking tot klanten, leveranciers en bezoekers van onze website.  De persoonsgegevens kunnen door Hekos Oriental Food BV  via alle mogelijke communicatiemiddelen worden ontvangen. Indien de dienstverlening dit nodig maakt, kunnen deze persoonsgegevens worden opgevraagd bij derden zoals bijvoorbeeld in het kader van de basisregistratie personen en het handelsregister.

Hekos Oriental Food BV verwerkt de navolgende persoonsgegevens: 

 1. Voor- en achternaam
 2. Adresgegevens
 3. E-mailadres
 4. Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienstverlening  heeft geen intentie om persoonsgegevens te verzamelen en/of te verwerken van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij er door de wettelijke vertegenwoordigers expliciet toestemming is gegeven. Hekos Oriental Food BV kan echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder is dan 16 (zegge: zestien) jaar.  Wij raden de wettelijke vertegenwoordigers aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder (expliciete) toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers.

Indien u er van overtuigd bent dat Hekos Oriental Food BV zonder de toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige onder de 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@hekos.nl, dan za Hekos Oriental Food BV deze informatie verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: 

Hekos Oriental Food BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- ter uitvoering van de overeenkomst; om goederen en diensten bij u af te leveren;
- het afhandelen van uw betaling;
- om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming 

Hekos Oriental Food BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hekos Oriental Food BV) bij betrokken is.  


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Hekos Oriental Food BV bewaart uw persoonsgegevens zo lang zij dit noodzakelijk acht. Ten aanzien van overeenkomsten zal Hekos Oriental Food BV de persoonsgegevens niet langer bewaren  dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Ten aanzien van de in het kader van een overeenkomst verstrekte persoonsgegevens (voor- en achternaam, adres, mailadres en telefoonnummers)  zal de bewaartermijn zeven jaar bedragen.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Hekos Oriental Food gaat vertrouwelijk om met aan haar verstrekte persoonsgegevens en zal deze gegevens niet aan derden verstrekken, anders dan ter uitvoering van haar overeenkomst dan wel indien zij daartoe op grond van wet -en regelgeving is verplicht of indien Hekos Oriental Food BV daartoe een gerechtvaardigd belang heeft. Hekos Oriental Food BV verstrekt geen persoonsgegevens aan derden voor marketing of andere commerciële doeleinden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hekos Oriental Food BV gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Hekos Oriental food BV gebruikt, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Hekos Oriental Food BV hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen                                                                         
Als betrokkene heeft u, ten aanzien van de persoonsgegevens die Hekos Oriental Food BV van u heeft,

 • het recht in te zien welke gegevens wij verwerken en welke organisaties hier toegang toe hebben;
 • het recht om voorstel te doen tot het wijzigen, aanpassen, of verbeteren van deze gegevens;
 • het recht om de gegevens te laten wissen als deze niet meer noodzakelijk zijn;
 • het recht om een door u gegeven toestemming voor een verwerking in te trekken;
 • het recht om bezwaar te  maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hekos Oriental Food BV;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid, dit houdt in dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Hekos Oriental Food BV van u verwerkt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hekos.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoekt Hekos Oriental Food BV een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Hierbij dient u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart dan wel onleesbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op uw verzoek.

Hekos Oriental Food BV behoudt zich het recht voor de privacy-verklaring te wijzigen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hekos Oriental Food BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons algemene telefoonnummer +31 226 315866 van onze klantenservice of via info@hekos.nl.